Σχετικά με την παρούσα ιστοσελίδα

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος απευθύνεται μόνο στους Έλληνες επαγγελματίες υγείας.
Έχει σχεδιασθεί για να παρέχει εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τα
προϊόντα της GSK και τις θεραπευτικές περιοχές για τα οποία προορίζονται.
Κατά κύριο λόγο οι πληροφορίες για τα προϊόντα στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο,
βασίζονται στην Ευρωπαϊκή κεντρική άδεια κυκλοφορίας για τα συγκεκριμένα
προϊόντα. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι πληροφορίες μπορεί να αφορούν προϊόντα τα
οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας με διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης ή εθνική
διαδικασία οι οποίες είναι κατάλληλες για το Ευρωπαϊκό κοινό. Μερικά προϊόντα της
GSK ίσως να μην αναφέρονται στο συγκεκριμένο ιστότοπο. Παρακαλείσθε να
απευθυνθείτε στα κατά τόπους γραφεία της GSK για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με αυτά τα προϊόντα.
Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να παρέχει επικεντρωμένη υποστήριξη στους Έλληνες
επαγγελματίες υγείας στην καθημερινή πρακτική τους, μια πηγή πληροφόρησης και
αρωγής για τις θεραπείες. Τα νέα σχετικά με τα προϊόντα και την υγειονομική
περίθαλψη επικαιροποιούνται σε τακτική βάση για να διασφαλιστεί ότι θα έχετε πάντα
πρόσβαση στις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι ο ιστότοπος για τους επαγγελματίες υγείας είναι προωθητικού χαρακτήρα.

Σχετικά με την GlaxoSmithKline
Η GlaxoSmithKline, μια από τις ηγετικές ερευνητικές φαρμακευτικές εταιρίες
παγκοσμίως, είναι αφοσιωμένη στη βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής
βοηθώντας τους ανθρώπους να πράττουν περισσότερα, να αισθάνονται καλύτερα και
να ζουν περισσότερο.
Η GSK έχει μια απαιτητική και εμπνευσμένη αποστολή: τη βελτίωση της ποιότητας
της ζωής του ανθρώπου, βοηθώντας τους ανθρώπους να πράττουν περισσότερα, να
αισθάνονται καλύτερα και να ζουν περισσότερο. Αυτή η αποστολή μας δίνει ως στόχο
την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων και προϊόντων τα οποία βοηθούν εκατομμύρια
ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα.

Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες
για την υγεία που παρατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ορθές και
ενημερωμένες, οι συμβουλές που δίνονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι γενικού
χαρακτήρα μόνο και η GSK δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση όσον
αφορά στην ακρίβεια ή τη χρησιμότητά τους. Εξειδικευμένες ιατρικές
συμβουλές θα πρέπει να ζητούνται πάντα από κατάλληλα ειδικευμένο ιατρό.